Výsledek obrázku pro gls logo


Obchodní podmínky
Obchodní podmínky

 

1.Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě babyAndilek.cz od 1.1. 2014 a upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavřené mezi dodavatelem Lucie Hovorková, se sídlem Rohová 180, 415 01 Teplice, IČ 88076717 /dále jen "Dodavatel"/ a jinou fyzickou nebo právnickou osobou /dále jen "Kupující"/. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které obchodní podmínky neupravují, občanským zákoníkem (č. 89/2012Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.), vše ve znění pozdějších právních předpisů. Je-li smluvní stranou právnická osoba, řídí se vztahy občanským zákoníkem, č. 89/2012 Sb., vše ve znění pozdějších právních předpisů, nicméně v tomto případě se neuplatní ustanovení o spotřebitelských smlouvách (distančních smlouvách), která je obsažena v zákoně č. 89/2012 Sb. a v dalších předpisech na ochranu spotřebitele. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.

Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

 

2. Uzavření kupní smlouvy

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má tak možnost se s nimi seznámit. Uzavřená smlouva je dodavatelem uložena za účelem jejího úspěšného splnění a dodavatel prohlašuje, že není přístupná třetím stranám. Technický postup vedoucí k uzavření smlouvy je patrný z procesu objednávání v internetovém obchodě babyAndilek.cz a kupující má možnost před odesláním objednávky ji zkontrolovat, případně údaje opravit nebo doplnit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu www.babyandilek.cz a je tak umožněno kupujícímu se s těmito podmínkami seznámit.

Na stránkách internetového obchodu babyandilek.cz je dodavatelem prezentované zboží určené k prodeji za ceny včetně DPH a všech případných souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a jeho ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazeny na stránkách internetového obchodu s výjimkou ustanovení uvedených v podmínkách o Stornu objednávky ze strany dodavatele.

Jak nakupovat

Pro objednání zboží na internetových stránkách www.babyandilek.cz si zvolí kupující u každého sortimentu počet kusů a použije tlačítko "Koupit". Následně je vybrané zboží umístěné v "košíku" na stránkách internetového obchodu. Po ukončení výběru je nutné zadat dle nabídky volbu dopravy, odběru a platby. Po té tlačítkem "Objednat" přejdete na zákaznický formulář, který je pro úspěšné odeslání nutné vyplnit. Po vyplnění všech povinných polí a odsouhlasení obch.podmínek je možné tlačítkem "Odeslat objednávku" takto vytvořenou objednávku odeslat dodavateli k zaregistrování. Objednávka zboží, vytvořená na stránkách internetového obchodu babyandilek.cz je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Před zasláním objednávky dodavateli je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání údajů do objednávky. Ceny zboží jsou platné v momentě uskutečnění objednávky s výjimkou ustanovení o Stornu objednávky ze strany dodavatele.

Stav a počet kusů zboží skladem není možné operativně a okamžitě aktualizovat,  neboť skladový systém pracuje odděleně od administrativy obchodu/stejné zboží čeká na vyřízení z předchozích objednávek, rezervace čekající na zaplacení, atp./. Dále zboží skladem, je to zboží, které je na našem výdejním místě, nebo na našem interním nebo externím skladě, na cestě od dodavatele, nebo na skladě dodavatele. Tzn. dostupné, ale nemusí být ihned k dispozici, neboť se nachází právě v již zmiňovaném stavu. O této okolnosti a upřesnění dodací lhůty a dalších podmínek, bude objednatel co nejdříve informován s ohledem na skutečný stav pohybu zboží.

Veškeré prezentované zboží v internetovém obchodě babyandilek.cz není považováno za návrh na uzavření kupní smlouvy. Ustanovení § 1732 obč.zák. v tomto případě není užito. Návrh na uzavření kupní smlouvy učiní až Kupující svou objednávkou.

Po přijetí objednávky dodavatelem, je kupující informován elektronickou poštou na adresu, kterou uvedl, že jeho objednávku Dodavatel registruje/eviduje v systému. Tato zpráva je automatickou informací pro zákazníka, že Dodavatel obdržel jeho objednávku, nepovažuje se však za přijetí návrhu na uzavření kupní smlouvy. V následujícím období obdrží zákazník další informaci, ve které mu bude objednávka Dodavatelem potvrzena včetně dodacích termínů a podmínek a tím bude kupní smlouva uzavřena. Dodavatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). Za okamžik uzavření kupní smlouvy se tedy považuje až zpráva, kterou Dodavatel potvrdí objednávku Kupujícímu po té, co zaslal Kupujícímu informativní e-mailovou zprávu o registraci/evidenci/ objednávky, která vždy předchází potvrzení objednávky – návrhu na uzavření kupní smlouvy.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory atp.) si hradí kupující sám.

 

3. Platební podmínky a ceny

Dodavatel si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu dodavatelem v okamžiku potvrzení objednávky a jejího potvrzení kupujícím.

Platební podmínky - jsou platby a jejich způsoby při předání předmětu plnění, které jsou uvedeny níže. Dodavatel je oprávněn požadovat ve zvláštních případech zálohu ve výši až 100 % hodnoty objednávky. V případě platby na účet je zboží vyskladněno až v okamžiku připsání případné částky na účet dodavatele pod variabilním symbolem objednávky.

Způsoby plateb:

-platba v hotovosti při převzetí zboží

-platba dobírkou

-platba bankovním převodem na účet

Slevy poskytované v souběžných akcích nelze kombinovat a sčítat.

Instalace zboží ani montáž nejsou součástí kupní smlouvy.

Na základě uzavřené kupní smlouvy dodavatel vystaví kupujícímu daňový doklad a předá jej současně s předmětem plnění. Na základě uzavření kupní smlouvy je zboží, až do jeho úplného zaplacení, majetkem firmy Lucie Hovorková - babyAndílek.


4. Doprava a dodání zboží

Objednané zboží dodáváme po celém území České republiky, po dohodě také do zahraničí. U vybraných položek je poštovné zdarma automaticky. V ostatních případech, hradí zákazník pouze poštovné, balné neúčtujeme. Výše ceny za poštovné je zobrazena, po objednání zboží, v Košíku. Tyto platební podmínky platí na území ČR.
Pro zboží odesílané do zahraničí se stanovují poplatky za dopravu individuálně.

Možnosti dodání zboží:

  1. Přepravní služba  DPD, nebo GLS - přepravní společnost doručí zboží na Vámi udanou dodací adresu. Pokud zde nejste zastiženi, obdržíte "Oznámení o uložení zásilky" s telefonním kontaktem na dopravce, kde lze dohodnout nový termín dodání.
  2. Osobní odběr na výdejních místech GLS -  PRAVIDELNÁ PROVOZNÍ DOBA JE VYZNAČENÁ NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH PŘEPRAVNÍ SPOLEČNOSTI GLS. ZBOŽÍ SE VYDÁVÁ NA ZÁKLADĚ INFORMACE O ULOŽENÍ ZBOŽÍ NA VÝDEJNÍM MÍSTĚ, případně v obdržené zprávě o jeho vyskladnění na adrese výdejního místa přepravní společnosti GLS.
  3. Rozvoz zboží vlastní dopravou - prozatím tuto službu nabízíme zákazníkům z Prahy a blízkého okolí, případně v rámci Středočeského kraje, vždy po individuální dohodě na tel.724 857113.

Kupující je povinen při přebírání zboží od dopravce (České pošty nebo přepravní společnosti) zkontrolovat neporušenost obalů, příp. počet balíků. Případné poškození zásilky, způsobené přepravou, je nutné reklamovat v okamžiku převzetí zboží u přepravce a bez odkladu informovat prodejce. Pozdější reklamace poškození zboží při přepravě nemohou být uznány.

Při přebírání zásilky od přepravní společnosti je nutné pečlivě zkontrolovat, zda obal zásilky není viditelně poškozen. Zjistíte-li poškození obalu zásilky, doporučujeme za přítomnosti řidiče rozbalit zásilku a zkontrolovat nepoškozenost zboží. Pokud je poškozeno i zboží uvnitř zásilky, je povinností zákazníka toto poškození zapsat do přepravního dokladu (Zápis o škodě), případně stručně popsat i rozsah škody. Při poškození zboží uvnitř zásilky doporučujeme zásilku nepřebírat. Odpovědnost za poškození zboží během přepravy nese dopravce.

 

5. Odstoupení od smlouvy

Storno objednávky ze strany kupujícího – kupující má právo odstoupit od objednávky kdykoliv před expedicí zboží a to bez jakéhokoliv postihu a důvodu.

Nárok pro odstoupení od kupní smlouvy je právo spotřebitele dle § 1829 a násl. Občanského zákoníku.

Kupující bere na vědomí, že dle § 1837 a násl. Občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, od kupní smlouvy na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal, a od kupní smlouvy na dodávku novin, periodik a časopisů.

Nejedná-li se o případ uvedený v článku shora či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 a násl.  občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, respektive od převzetí poslední dodávky zboží, je-li obsahem koupě několik druhů zboží nebo se zboží skládá z několika částí bez udání důvodu. Odstoupení musí být dodavateli doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující doručit na adresu pravidelného vyzvedávání došlé pošty a balíků /sběrného místa/:

Lucie Hovorková

plk. Mráze 1182

102 00 Praha 10

nebo na adresu elektronické pošty dodavatele a to: babyandilek@seznam.cz

V případě odstoupení od smlouvy vrátí dodavatel kupní cenu kupujícímu do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení kupní smlouvy a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Dodavatel není povinen vrátit kupní cenu kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí. Náklady spojené s vrácením zboží nese plně kupující. Náklady spojené s dodáním zboží vrátí dodavatel společně s kupní cenou . Pro odstoupení od smlouvy postačuje jakákoli písemná forma se zajištěním doručení dodavateli /doporučený dopis, email apod./. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené dodavateli bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká dodavateli vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je dodavatel oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Za znehodnocení zboží se nepovažuje běžné poškození původního obalu, které vzniklo při vybalování zboží.

Storno objednávky ze strany dodavatele

Dodavatel si vyhrazuje právo zrušit objednávku (kupní smlouvu) nebo její část v těchto případech:

zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží

v případě zjevné chyby v ceně zboží /chyba při zadávání ceny do systému, kdy je vzhledem k nabídce stejného druhu a typu na trhu, zadána výrazně jiná cena/.

v mimořádných situacích nebo při zásahu vyšší moci

Pokud tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu a to do 10 pracovních dnů od storna objednávky ze strany prodávajícího.

Práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Dodavatel odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady a že v době, kdy spotřebitel věc převzal,

  • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží
  • se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
  • věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti
  • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

POZOR! Nelze vrátit zboží, které bylo zhotoveno, nebo objednáno pro zákazníka na objednávku, dle jeho požadavku (potisk, výšivka, individuální rozměry, nestandartní zboží na objednávku přímo pro zákazníka, atp ...)

 

Záruka a podmínky záruky

Kupujícímu před použitím doporučujeme pozorně prostudovat podmínky záruky a český návod na obsluhu a následně se těmito informacemi řídit. V opačném případě hrozí nebezpečí, že svým neodborným užíváním věc poškodí a nebude moci uplatnit své právo plynoucí z odpovědnosti za vady. Kupující je oprávněn uplatnit právo za vady v době 24 měsíců od převzetí zboží pokud není stanoveno jinak.

Kupujícímu doporučujeme věc podle možnosti prohlédnout co nejdříve po jeho převzetí v souladu s § 2104 (nejpozději do 24 hodin od jeho převzetí) a přesvědčit se o jejích vlastnostech a množství.

Při prodeji spotřebního zboží je kupující oprávněn uplatnit právo z odpovědnosti za vady v době 24 měsíců od převzetí zboží. Prodávající v záručním listě, pokud je ke zboží dodáván, určí podmínky a rozsah záruky. V případě, že záruční list není dodáván, může být nahrazen dokladem o zakoupení věci, pokud obsahuje obchodní firmu prodávajícího, IČ a sídlo.
Uplatnění záruky se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti dodavatele za vady, včetně záruční odpovědnosti dodavatele, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 2161 a násl. občanského zákoníku).
Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti dodavatele za vady, včetně záruční odpovědnosti dodavatele, uplatňuje kupující u dodavatele na adrese sběrného místa, nebo dle domluvy obou stran. Okamžikem uplatnění reklamace se považuje doba, kdy prodávající fyzicky obdržel od kupujícího reklamované zboží.

Dodavatel přijme zboží určené k reklamaci a rozhodne o jejím řešení, případně ve složitých případech rozhodne do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby, která je potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se dodavatel s kupujícím spotřebitelem nedohodne jinak. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u dodavatele, u kterého byla věc zakoupena. Je-li však v záručním listě uveden jiný podnikatel určený k opravě, který je v místě dodavatele nebo v místě pro kupujícího bližším, může kupující uplatnit právo na opravu u podnikatele určeného k provedení záruční opravy. V případě, že není možné zajistit opravu tímto způsobem, zajistí opravu dodavatel. V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nutné výši (náhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s reklamací,náhradu za nejlevnější způsob dopravy atp.).

Dodavatel vydá spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále dodavatel vydá spotřebiteli pomocí e-mailu nebo SMS zprávy potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace dodavatel spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

Spotřebitel se současně zavazuje a na svou čest prohlašuje, že údaje, které uvedl do protokolu k požadované opravě nebo reklamaci jsou pravdivé a případné právní dopady plynoucí z uvedení nesprávných nebo nepravdivých rozhodných údajů nepůjdou k tíži dodavatele.

 

Ochrana osobních údajů

Osobní údaje zákazníků jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího pro úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním a shromažďováním.

Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze.

Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití.

Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží nebo v případě servisního zásahu osobě, která opravu provádí.

Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to v elektronické a tištěné podobě a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách dodavatele v den uzavření kupní smlouvy.
Okamžikem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li uvedeno jinak.

Tyto obchodní podmínky platí od 1.ledna 2014